Ogólne warunki sprzedaży STARCO

Korekta: 1 sierpnia 2017

1. Wstęp
1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („ogólne warunki”) dotyczą wszystkich transakcji sprzedaży produktów STARCO (dalej także ja-ko „sprzedający”) zawieranych z kupującym.
1.2 W ogólnych warunkach STARCO oznacza podmiot wchodzący w skład grupy spółek STARCO wskazany jako sprzedawca w umowie sprzedaży (w znaczeniu określonym w par. 2.1).

2. Umowa sprzedaży
2.1 Sprzedaż produktu kupującemu przez sprzedającego reguluje wyłącznie (1) stosowna pisemna oferta cenowa (o ile została wy-stawiona) lub pisemne przyjęcie zamówienie, (2) stosowna od-rębna umowa dostawy zawarta w formie pisemnej pomiędzy sprzedającym i kupującym (bądź stosowne umowy dostawy zawar-te w formie pisemnej pomiędzy sprzedającym i kupującym) oraz (3) ogólne warunki („umowa sprzedaży”).

2.2 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy dokumen-tami wymienionymi w podpunktach (1) – (3) par. 2.1, obowiązuje dokument wskazany/dokumenty wskazane w podpunktach uję-tych w pierwszej kolejności w stosunku do pozostałych podpunk-tów w zakresie tej sprzeczności lub rozbieżności.

2.3 Umowa sprzedaży stanowi całość porozumienia pomiędzy sprze-dającym i kupującym oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze umo-wy, porozumienia, uzgodnienia oraz oświadczenia (ustne lub pi-semne, wyraźne lub domyślne) co do sprzedaży produktu.

2.4 Obie strony zgadzają się, że zawierając umowę sprzedaży nie polegają na jakichkolwiek oświadczeniach, gwarancjach czy in-nych deklaracjach (ustnych lub pisemnych, wyraźnych lub do-myślnych), oraz iż nie przysługują im jakiekolwiek prawa i za-dośćuczynienie w odniesieniu do nich, o ile te oświadczenia, gwarancje lub inne deklaracje, nie zostały ujęte w umowie sprzedaży, przy czym zapis ten nie może być interpretowany jako wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności sprzedającego z tytułu oszustwa lub wprowadzenia w błąd.

2.5 Wszelkie warunki i zasady, które kupujący zamierza zastosować w odniesieniu do jakiegokolwiek zamówienia lub innego dokumen-tu, które nie zostaną zaakceptowane przez sprzedającego na pi-śmie nie będą dla sprzedającego wiążące.

2.6 Jakiekolwiek dodatkowe zapisy lub zmiany umowy sprzedaży wymagają uzgodnienia przez kupującego i sprzedającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Dokumentacja
3.1 Wszystkie oferty cenowe, ilustracje, rysunki, specyfikacje i inna dokumentacja udostępniona kupującemu pozostaje całkowitą własnością sprzedającego, włączając w tym prawa do własności intelektualnej.

3.2 Kupujący zobowiązuje się do niewykorzystywania jakiejkolwiek dokumentacji w jakimkolwiek celu bez uzyskania uprzedniej każ-dorazowej zgody wydanej przez sprzedającego w formie pisem-nej.

3.3 Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania jakiejkolwiek doku-mentacji, która nie jest dostępna publicznie, jakimkolwiek oso-bom trzecim bez uzyskania uprzedniej każdorazowej zgody wyda-nej przez sprzedającego w formie pisemnej.

3.4 Kupujący zobowiązuje się do niekopiowania jakiejkolwiek doku-mentacji bez uzyskania uprzedniej każdorazowej zgody wydanej przez sprzedającego w formie pisemnej i do bezzwłocznego zwró-cenia jej wraz ze wszystkimi kopiami na żądanie sprzedającego.

4. Zgodność
4.1 Sprzedający gwarantuje, że jego produkty spełniają wymogi przewidziane stosownymi prawami Unii Europejskiej obowiązują-cymi w przewidzianym terminie dostawy (w znaczeniu określo-nym w par. 9.3).

4.2 Z wyjątkiem postanowień przewidzianych par 4.1, lub innymi zapisami umowy sprzedaży, sprzedający nie udziela gwarancji (wy-raźnej bądź domyślnej) odnośnie zapewnienia zgodności produk-tów z jakimikolwiek innymi wymogami prawnymi lub innego ro-dzaju, i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jej zapewnienia.

5. Oferty cenowe, zamówienia i przyjęcia zamówień
5.1 O ile nie wskazano innego terminu, termin związania ofertami cenowymi na produkty wynosi 10 dni roboczych od daty ich wy-stawienia, a w przypadku braku akceptacji oferty przez kupujące-go w tym terminie tracą one ważność.

5.2 Z wyjątkiem zamówień produktów przyjętych na podstawie wystawionych przez sprzedającego ofert cenowych zaakceptowa-nych bez jakichkolwiek elementów dodatkowych lub zmian, za-mówienia są wiążące dla sprzedającego wyłącznie po ich zaakcep-towaniu przez sprzedającego na piśmie.

5.3 Jeżeli sprzedający nie zaakceptował na piśmie zamówienia pro-duktów w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania, kupu-jący może odwołać zamówienie powiadamiając sprzedającego na piśmie, co powoduje jego unieważnienie.

6. Ceny i faktury
6.1 Ceny produktów w umowie sprzedaży wyrażone są w euro, o ile podano innej waluty.

6.2 Ceny produktów nie obejmują podatku VAT i jakichkolwiek in-nych podatków, które mogą być należne, i które kupujący opłaca w obowiązującej aktualnie stawce.

6.3 Ceny produktów obejmują wyłącznie produkty i nie obejmują jakichkolwiek innych kosztów, w tym, m.in.kosztów opakowania i dostawy.

6.4 Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia sprzedającemu wszelkich pytań lub zastrzeżeń dotyczących faktury w ciągu 10 dni robo-czych od daty jej otrzymania. Po upływie tego terminu uznaje się, że kupujący zaakceptował fakturę.

7. Podwyżka ceny
7.1 Sprzedający może podnieść cenę produktu w dowolnym czasie po podpisaniu umowy sprzedaży w terminie do 20 dni przed przewidywanym terminem dostawy, o czym powiadomi kupują-cego na piśmie.

7.2 Sprzedający może podnieść cenę produktu zgodnie z zapisem par. 7.1 w przypadku, jeżeli koszty realizacji umowy sprzedaży przez sprzedającego ulegną zwiększeniu w wyniku czynników pozostają-cych poza kontrolą sprzedającego.

7.3 Termin „czynniki pozostające poza kontrolą sprzedającego” w rozumieniu par. 7.2 oznaczają wahania kursów walut, wzrost po-datków, opłat celnych, kosztów surowców, kosztów transportu lub innych kosztów dostawy, na przykład udokumentowanych przez stosowne indeksy IHS Markit lub Platts SBB.

7.4 Jeżeli sprzedający zwiększy cenę produktu o ponad 20%, kupują-cy może rozwiązać umowę sprzedaży w drodze pisemnego po-wiadomienia sprzedającego w ciągu 5 dni roboczych od otrzyma-nia pisemnego powiadomienia od sprzedającego zgodnie zapisem w par.

7.1, przy czym niedotrzymanie tego terminu będzie jed-noznaczne z zaakceptowaniem przez niego podwyżki ceny.

8. Płatności
8.1 Kupujący jest zobowiązany do opłacania wszystkich prawidłowo wystawionych faktur w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich wystawienia, o ile umowa sprzedaży nie przewiduje innych warunków płatności.

8.2 W przypadku nieopłacenia przez kupującego jakichkolwiek należ-nych sprzedającemu kwot przed upływem terminu płatności z ja-kichkolwiek przyczyn niewynikających z winy sprzedającego lub z powodu zdarzenia siły wyższej (w znaczeniu określonym w par. 13.2) sprzedający może skorzystać z przysługujących mu praw i środków zaradczych określonych w par. 8.3 – 8.6 bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych przysługujących mu praw i środków za-radczych.

8.3 Sprzedający może zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań na mocy stosownej umowy sprzedaży, jakiejkolwiek innej umowy sprzedaży, bądź wszystkich innych umów sprzedaży do czasu za-płaty przez kupującego całej zaległej kwoty.

8.4 Sprzedający może zażądać dokonywania przedpłat kwot należnych mu na mocy jakiejkolwiek innej umowy sprzedaży lub wszystkich umów sprzedaży do czasu zapłaty przez kupującego całej zaległej kwoty,także jeśli ustalono inne warunki płatności.

8.5 Sprzedający może naliczać odsetki od kwot zaległych do czasu ich uregulowania w wysokości przewyższającej stopę bazową Euro-pejskiego Banku Centralnego o 8 % w skali roku, przy czym od-setki te nie będą niższe niż 8 % w skali roku.

8.6 W przypadku podjęcia przez sprzedającego działań w celu ścią-gnięcia zaległej kwoty, może on obciążyć kupującego wszelkimi związanymi z tym, uzasadnionymi kosztami i wydatkami, w tym m.in.honorariami i kosztami windykacji, adwokackimi oraz opła-tami sądowymi.

9. Dostawa
9.1 Sprzedający dostarcza wszystkie zamówione produkty ex works z zakładu lub magazynu wskazanego w umowie sprzedaży (Inco-terms® 2010), o ile umowa nie przewiduje innych warunków do-stawy.

9.2 Sprzedający może dokonać dostawy częściowej w ramach zamó-wienia i wystawić za nią fakturę, jeżeli nie będzie to stanowiło dla kupującego niedogodności oraz jeżeli sprzedający pokryje wszelkie dodatkowe koszty dostawy.

9.3 Data dostawy, czyli dzień, w którym, lub przed którym, sprzedają-cy przewiduje dostarczenie zamówionego produktu sprzedające-mu („przewidywany termin dostawy”) zostaje określona w umo-wie sprzedaży.

9.4 Sprzedający dąży do dotrzymania przewidywanego terminu do-stawy, jednakże takie czynniki, jak brak surowców, możliwość wy-stąpienia opóźnień dostaw od kontrahentów oraz utrudnienia w transporcie mogą powodować opóźnienia, w związku z czym sprzedający nie gwarantuje dostawy w określonym dniu, czy przed nim.

9.5 W przypadku gdy sprzedający nie zrealizuje zamówienia lub jego części w ciągu 5 dni roboczych po upływie przewidywanego ter-minu dostawy z jakiejkolwiek przyczyny niewynikającej z winy kupującego lub w wyniku zdarzenia siły wyższej, kupujący może anulować zamówienie w odniesieniu do jakichkolwiek niedostar-czonych produktów, lub wszystkich z nich zgodnie z zapisem par. 9.6, zażądać zwrotu kwoty zapłaconej za te produkty i wnieść roszczenie za szkody, zgodnie z zapisem par. 9.7.

9.6 Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia sprzedającego o anulowaniu zamówienia jakiegokolwiek niedostarczonego pro-duktu, lub wszystkich niedostarczonych produktów, w formie pi-semnej w ciągu 10 dni roboczych po upływie okresu prolongaty dostawy określonego w par. 9.5, jednakże przed otrzymaniem od sprzedającego powiadomienia o dostawie; niedotrzymanie tego terminu będzie jednoznaczne ze zrzeczeniem się przez kupujące-go prawa do anulowania zamówienia.

9.7 Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu niezrealizowania całości zamówienia lub jego części jest ograniczona do kwoty kosztów i wydatków poniesionych przez kupującego w celu pozyskania pro-duktów zastępczych o podobnych specyfikacjach i jakości po moż-liwie najniższej cenie, pomniejszonej o kwotę zamówienia, lub jego rzeczowej części. Jeżeli kupujący nie zakupił produktów za-stępczych w ciągu 20 dni roboczych od daty anulowania zamó-wienia na zasadach przewidzianych par. 9.6, uznaje się, że zrzekł się prawa do wniesienia roszczenia za szkody.

10. Odbiór dostawy
10.1 Zobowiązania kupującego odnośnie odbioru obejmują wszystkie racjonalne czynności, których należy oczekiwać od kupującego w celu umożliwienia sprzedającemu dokonanie dostawy i przejęcia produktów przez kupującego.

10.2 Jeżeli kupujący nie odbierze dostawy w ciągu 10 dni roboczych od daty powiadomienia przez sprzedającego o dostawie, z jakich-kolwiek przyczyn niewynikających z winy sprzedającego lub wy-stąpienia zdarzenia siły wyższej, sprzedający może skorzystać ze przysługujących mu praw i środków zaradczych na zasadach poda-nych w par. 10.3 i/lub 10.4, bez uszczerbku dla innych przysługu-jących mu praw i środków zaradczych.

10.3 Sprzedający może wymagać od kupującego odbioru dostawy, przechowywać produkty będące przedmiotem zamówienia do czasu odbioru dostawy na ryzyko kupującego oraz obciążyć kupu-jącego wszelkimi, uzasadnionymi kosztami i wydatkami poniesio-nymi przez sprzedającego w wyniku przechowywania produktów.

10.4 Sprzedający może odsprzedać produkty będące przedmiotem zamówienia po najkorzystniejszej, aktualnie dostępnej cenie i obciążyć kupującego różnicą między ceną odsprzedaży produktów i ceną przewidzianą umową zawartą z kupującym.

11. Inspekcja dostaw przy odbiorze
11.1 Kupujący jest zobowiązany do dokonania inspekcji wszystkich dostarczanych produktów pod kątem widocznych braków i uszko-dzeń przed opuszczeniem przez przewoźnika miejsca dostawy.

11.2 W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń pod-czas inspekcji dostawy przy odbiorze, przewidzianej zapisem par. 11.1 kupujący jest zobowiązany do ich szczegółowego zanotowa-nia na potwierdzeniu dostawy i uzyskania na nim podpisu prze-woźnika zachowania kopii podpisanego potwierdzenia dostawy oraz zrobienia zdjęcia pojazdu i dostawy.

11.3 Kupujący jest zobowiązany do rozpakowania wszystkich dostar-czonych produktów i ich inspekcji pod kątem ukrytych braków lub uszkodzeń przed opuszczeniem przez przewoźnika miejsca do-stawy lub bezpośrednio po jego opuszczeniu.

11.4 W razie stwierdzenia przez kupującego jakichkolwiek braków lub uszkodzeń podczas inspekcji przy odbiorze dostawy, zgodnie z za-pisem w par. 11.3, kupujący ma obowiązek powiadomić o tym przewoźnika na piśmie w c terminie 3 dni kalendarzowych od odbioru produktów.

11.5 W razie stwierdzenia przez kupującego jakichkolwiek braków lub uszkodzeń podczas inspekcji przy odbiorze dostawy, zgodnie z za-pisem w par. 11.1 lub 11.3, kupujący ma obowiązek powiadomić o tym sprzedającego w terminie 3 dni kalendarzowych od odbio-ru produktów, załączając całą stosowną dokumentację.

11.6 Jeżeli sprzedający jest odpowiedzialny za jakiekolwiek braki lub uszkodzenia stwierdzone przez kupującego podczas inspekcji przy odbiorze dostawy, sprzedający może według swojego uznania i w rozsądnym terminie: (1) ponownie dostarczyć niedostarczony produkt (lub niedostarczone produkty) do kupującego i opłacić wszelkie koszty ponownej dostawy lub (2) anulować dane zamó-wienie odnośnie niedostarczonego produktu (lub niedostarczo-nych produktów) i zwrócić kwoty zapłacone przez kupującego za produkt (produkty).

11.7 Jeżeli sprzedający jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodze-nia stwierdzone podczas inspekcji przy odbiorze dostawy, sprze-dający zaradzi zaistniałym szkodom na zasadach określonych w par. 12.4 – 12.10.

11.8 Zapisy par. 11.6 i 11.7 regulują pełne i wyłączne prawa i środki zaradcze przysługujące kupującemu, oraz pełną i wyłączną odpo-wiedzialność sprzedającego, z tytułu jakichkolwiek braków lub uszkodzeń stwierdzonych i możliwych do stwierdzenia podczas inspekcji przy odbiorze.

11.9 Niespełnienie przez kupującego wymogów przewidzianych zapi-sami par. 11.1 – 11.5 będzie jednoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego wszelkich roszczeń, które w innym przypadku przysłu-giwałyby mu z tytułu braków lub uszkodzeń stwierdzonych lub możliwych do stwierdzenia podczas inspekcji dostawy przy odbio-rze.

12. Gwarancja
12.1 Sprzedający gwarantuje, że wszystkie produkty dostarczone kupu-jącemu będą zgodne z ich specyfikacjami we wszystkich istotnych aspektach i będą wolne od istotnych wad projektu, materiałów i wykonania w okresie obowiązywania gwarancji.

12.2 Okresy obowiązywania gwarancji na produkty to okresy obowiązu-je w dniu wystawienia przez sprzedającego oferty cenowej lub a przyjęcia zamówienia kupującego, co regulują Zasady udzielania gwarancji przez sprzedającego.

12.3 Roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedającego w formie pisemnej w terminie 20 dni roboczych od stwierdzenia niezgod-ności lub wady, jednak nie później niż po upływie okresu obo-wiązywania gwarancji.

12.4 Do roszczeń gwarancyjnych należy załączyć szczegółowy opis i dokumentację zdjęciową niezgodności lub uszkodzenia, kopię odpowiedniej faktury/faktur i potwierdzenia/potwierdzeń dosta-wy.

12.5 Na żądanie sprzedającego, kupujący jest zobowiązany do zwróce-nia rzeczowego produktu lub części do sprzedającego bądź prze-słania do sprzedającego informacji umożliwiających mu ustalenie zasadności roszczenia gwarancyjnego.

12.6 Jeżeli w opinii sprzedającego roszczenie gwarancyjne jest bezza-sadne, kupujący zwróci sprzedającemu wszelkie uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez niego w wyniku roszczenia.

12.7 Jeżeli sprzedający ustali, że roszczenie gwarancyjne jest zasadne, sprzedający według swojego uznania,na własny koszt i w rozsąd-nym terminie: (1) naprawi lub wymieni rzeczowy produkt lub część, lub (2) zwróci kwotę równą cenie zapłaconej mu przez ku-pującego pomniejszoną o racjonalnie oszacowaną kwotę związaną z eksploatacją i starzeniem się produktu lub części.

12.8 W przypadku wymiany produktu lub jego części, bądź zwrotu kosztu, dany produkt lub część przechodzi na własność sprzedają-cego. Na żądanie sprzedającego, kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktu lub części sprzedającemu, co odbywa się na koszt sprzedającego.

12.9 Sprzedawca gwarantuje naprawy i wymiany w ramach gwarancji w pozostałym okresie obowiązywania gwarancji na rzeczowy pro-dukt lub części, bądź w okresie 90 dni kalendarzowych od termi-nu dostawy naprawionego lub wymienionego produktu, w zależ-ności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

12.10 Gwarancja opisana par. 12 nie obejmuje niezgodności lub uszko-dzeń w wyniku: (1) przechowywania, montażu, naprawy, konser-wacji lub użycia w sposób nieprawidłowy, (2) zmiany lub modyfi-kacji pierwotnego stanu, (3) nieprawidłowego rozmiaru opon lub nieprawidłowego ciśnienia w oponach, (4) nieprawidłowego wy-ważenia kół lub opon (5) nieprawidłowej geometrii kół, (6) prze-ciążenia, (7) normalnego zużycia, oraz (8) jakiejkolwiek innej przyczyny poza zakresem normalnego użytkowania lub pozostają-cej poza kontrolą sprzedającego, która może zostać wskazana w Zasadach udzielania gwarancji przez sprzedającego.

12.11 Par. 12 reguluje pełne i wyłączne prawa i środki zaradcze należne kupującemu, oraz pełną i wyłączną odpowiedzialność sprzedają-cego, z tytułu niezgodności i uszkodzeń dostarczonych produktów (z wyjątkiem tytułu).

12.12 Niespełnienie przez kupującego wymogów przewidzianych zapi-sami par. 12.3 – 12.5 będzie jednoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego wszelkich roszczeń, które w innym przypadku przysłu-giwałyby mu z tytułu niezgodności lub uszkodzeń dostarczonych produktów (z wyjątkiem tytułu).

13. Siła wyższa
13.1 Sprzedający i kupujący nie będą ponosić odpowiedzialności z powodu niewypełnienia swoich zobowiązań lub ich nietermino-wego wypełnienia w zakresie, w jakim będzie to spowodowane zdarzeniami siły wyższej.

13.2 „Zdarzenie siły wyższej” w rozumieniu par. 13.1 oznacza zdarzenia lub okoliczności spowodowane czynnikami pozostającymi poza kontrolą sprzedającego lub kupującego, w tym, m.in.: działanie sił przyrody, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, embarga, akty sabo-tażu, awarie sieci zasilania lub przesyłowych, wydawane przez or-gany władz zakazy lub regulacje, stany zagrożenia dla kraju, po-wstania, akty terroryzmu, rozruchy lub działania wojenne, wirusy komputerowe, strajki, konflikty pracownicze i inne zakłócenia pracy, opóźnienia w transporcie lub niewywiązanie się kontra-hentów ze zobowiązań na skutek zdarzenia siły wyższej.

13.3 Termin wywiązania się przez sprzedającego i kupującego z ich zobowiązań zostanie przedłużony o okres odpowiadający okreso-wi występowaniu zdarzenia siły wyższej.

13.4 W przypadku zdarzenia siły wyższej trwającego 30 dni roboczych lub dłużej, sprzedający bądź kupujący ma prawo do rozwiązania dowolnej rzeczowej umowy sprzedaży lub wszystkich rzeczowych umów sprzedaży po uprzednim powiadomieniu drugiej ze stron na piśmie z wyprzedzeniem 10 dni roboczych.

14. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności oraz podzielność postanowień
14.1 Żadne z postanowień umowy sprzedaży nie ogranicza i nie wyklu-cza odpowiedzialności sprzedającego za śmierci lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany zaniedbaniem, dopuszczeniem się oszu-stwa lub celowym wprowadzeniem w błąd ze strony sprzedające-go.

14.2 Z zastrzeżeniem zapisu par. 14.1:

14.2.1 Sprzedający w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, dochodów, przychodów lub nieuzyskanie spo-dziewanych oszczędności;

14.2.2 Sprzedający w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek specjalnych, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych strat, kosztów, odszkodowań, opłat lub wydatków bądź odszkodowań mających charakter kary lub odszkodowań o skutku odstraszającym, w tym m.in. strat udziałów w rynku, strat w wyniku utraty kontraktów, niemożności korzystania lub utraty reputacji; oraz

14.2.3 Całkowita odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wszelkich innych strat, kosztów, odszkodowań, opłat lub wydatków z tytułu lub w związku z umową sprzedaży, niezależnie czy ma charakter umow-ny, czy deliktowy (łącznie z zaniedbaniem), naruszenia obowiązku statutowego czy błędnej interpretacji, bądź jakikolwiek inny, w żadnym razie nie przekroczy 50% ceny zapłaconej przez kupują-cego za produkty będące przedmiotem roszczenia.

14.3 Sprzedający w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, odszkodowania, opłaty lub wydatki powstałe w wyniku zachowania zgodności z projektami, specyfi-kacjami oraz instrukcjami kupującego. Kupujący jest zobowiązany do zwolnienia sprzedającego z odpowiedzialności i zabezpiecze-nia go przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, kosztami, odszkodowaniami, opłatami lub wydatkami powstałymi w wyniku zachowania zgodności z projektami, specyfikacjami oraz instrukcjami kupującego.

14.4 Sprzedający nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych gwarancji (wyraźnych lub domyślnych) odnośnie m.in. gwarancji wartości handlowej, użyteczności do określonego celu lub niena-ruszalności oraz nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w tym zakresie, o ile w umowie sprzedaży nie określono inaczej. W przypadku gdy umowa sprzedaży podlega prawu Anglii i Walii wa-runki przewidziane artykułami 13 – 15 Ustawy o sprzedaży towa-rów (Sale of Goods Act) z roku 1979 zostają niniejszym wyłączone w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie.

14.5 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy sprzedaży lub jego część zostanie uznana przez jakikolwiek sąd lub właściwy organ administracyjny za bezskuteczne, nieważne bądź niewykonalne, zostanie ono zmieniona jedynie w zakresie koniecznym, aby było ono ważne i wykonalne. Jeżeli taka zmiana będzie niemożliwa, odpowiednie postanowienie lub jego część zostanie usunięta. Ja-kiekolwiek zmiany lub usunięcia postanowień bądź ich części nie wpłyną na ważność i wykonalność pozostałych postanowień umowy sprzedaży.

15. Wypowiedzenie umowy
15.1 Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia dowolnej umowy sprzedaży lub wszystkich umów sprzedaży ze skutkiem na-tychmiastowym za pisemnym powiadomienie w przypadku gdy (1) druga ze stron zaprzestaje działalności gospodarczej, zostaje postawiona w stan upadłości, likwidacji lub podlega jakiemukol-wiek innemu postępowaniu upadłościowemu, bądź w przypadku (2) naruszenia przez drugą ze stron umowy sprzedaży i niezara-dzenia temu naruszeniu w ciągu 20 dni roboczych od daty otrzy-mania pisemnego powiadomienia o naruszeniu oraz o żądaniu za-radzenia naruszenia.

16. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
16.1 Wszystkie umowy sprzedaży i wszelkie spory lub roszczenia, których źródłem jest umowa sprzedaży, lub które mają z nią zwią-zek, będą podlegały prawu kraju, w którym zarejestrowana jest spółka STARCO, w rozumieniu par. 1.2 i zgodnie z tym prawem in-terpretowane.
16.2 Sprzedający i kupujący ustalają, że będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów lub roszczeń związanych z umową sprzedaży na drodze negocjacji. Negocjacje dotyczące ugody będą inicjowane przez kupującego lub sprzedającego poprzez przesła-nie drugiej ze stron pisemnego powiadomienia z podaniem pod-stawy sporu lub roszczenia. Sprzedający i kupujący ustalają, iż bę-dą rozpoczynać negocjacje bezzwłocznie, oraz iż nie będą wszczy-nać jakichkolwiek działań prawnych w okresie 20 dni roboczych od wystosowania tego powiadomienia.