Nota Prawna

Niniejsza strona internetowa jest stroną startową STARCO Europe A/S, Dania numer spółki (CVR) 14 33 97 01, lub podmiotu zależnego STARCO Europe A/S (i spółki zależne)

STARCO jest zarejestrowanym znakiem handlowym STARCO Europe A/S w Unii Europejskiej oraz innych krajach.

Informacje dostępne na niniejszej stronie podane są WYŁĄCZENIE w celach informacyjnych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić, iż treści te są dokładne i aktualne.
STARCO Europe A/S nie czyni żadnych oświadczeń ani zapewnień w zakresie dokładności, porządku, terminowości lub kompletności treści dostępnych na stronie, oraz może zaprzestać dystrybucji strony lub jej części bez uprzedniego powiadomienia.

Jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące treści dostępnych na stronie prosimy kierować do naszego administratora.
STARCO Europe A/S nie ponosi odpowiedzialności w zakresie kontroli nad stronami, do których niniejsza strona posiada odnośniki, powiązań z nimi lub ich sponsorowania.
Jakiekolwiek komentarze przesłane STARCO Europe A/S w zakresie niniejszej strony lub jakichkolwiek dostępnych na niej treści stają się własnością STARCO Europe A/S i podlegają wykorzystaniu bez ograniczeń. Otrzymane komentarze nie będą traktowane jako poufne.

Ani spółka STARCO Europe A/S ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, uboczne, wynikowe, pośrednie lub karne wynikające z dostępu do jakichkolwiek treści dostępnych na niniejszej stronie lub korzystania z nich, w tym wirusy, bez względu na dokładność lub kompletność takich treści.
Niniejsza uwaga prawna podlega prawu duńskiemu. Wszelkie spory bezpośrednio lub pośrednio wynikające z niniejszej uwagi prawnej, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny, zostają poddane pod jurysdykcję sądów duńskich.