Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Od momentu utworzenia firmy STARCO przez rodzinę Ejlersgaard w 1961 roku, dbanie o siebie nawzajem było istotną częścią naszej działalności. Mamy odwagę przyjąć podejście pełne troski i odpowiedzialności w kwestii praw człowieka, komfortu pracowników oraz środowiska.

Działamy w różnych regionach, różnych środowiskach etnicznych i ekonomicznych na całym świecie i doceniamy różnorodność kultury firmy i pracowników. Dlatego nastawiamy się na zarządzanie obiektów zgodnie z lokalnymi regulacjami i wartościami. Poniżej znajduje się nasze stanowisko w sprawie różnych kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Na dole strony można pobrać nasze zasady CSR, łącznie z oświadczeniami dotyczącymi ustawy o współczesnym niewolnictwie oraz zwalczaniu korupcji i przekupstwa. Można także pobrać te oświadczenia oddzielnie, jeśli jest to bardziej wygodne.

Prawa człowieka i prawa pracy

Uważamy, że prawa człowieka mają podstawową wartość w całej organizacji i poza nią, niezależnie od regionu naszej działalności. Dlatego nie akceptujemy pracy przymusowej ani pracy dzieci. Opowiadamy się za zasadami równości i jesteśmy przeciwni dyskryminacji ze względu na rasę, religię, płeć lub inne kwestie. Szanujemy prawa naszych pracowników do pracy w rozsądnych godzinach i otrzymywania odpowiedniego wynagrodzenia za pracę, święta i inne świadczenia zgodnie z lokalnymi wymogami. Wszyscy pracownicy mają prawo do zgromadzeń i udziału w organizacjach pracowników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Wymuszamy wdrażanie zasad i procedur BHP, aby zapewnić, że bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich naszych pracowników jest najważniejszym priorytetem. W razie potrzeby zapewniamy pracownikom środki ochrony osobistej, a także dążymy do poprawy bezpieczeństwa naszych pracowników przez ciągłe doskonalenie i wdrażanie środków zapobiegawczych. Wspieramy także wprowadzenie pomysłów pracowników związanych z poprawą warunków pracy, jeśli to stosowne.

Przeciwdziałanie korupcji i przekupstwo

Nie tolerujemy korupcji ani przekupstwa. Szkolimy naszych pracowników, aby postępowali zgodnie z wytycznymi zawartymi w naszym dokumencie „Zasady i procedury antykorupcyjne”. Pracujemy także z naszymi zewnętrznymi dostawcami w celu podjęcia uzasadnionych wysiłków i promowania zgodności z naszymi zasadami antykorupcyjnymi, zarówno wewnętrznie, jak i z ich poddostawcami. Więcej można przeczytać w oświadczeniu STARCO o ustawie dotyczącej przeciwdziałaniu korupcji i przekupstwu tutaj.

Niewolnictwo

Zobowiązujemy się do przestrzegania różnych lokalnych przepisów, które mają globalne oddziaływanie. Nie tolerujemy niewolnictwa – zapoznaj się z naszym oświadczeniem dotyczącym ustawy o współczesnym niewolnictwie. Tutaj przeczytasz więcej o ustawie.

 

Środowisko

Uznajemy wpływ, jaki nasza firma wywiera na środowisko i staramy się go zmniejszyć za pomocą różnych inicjatyw. Przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska jest obowiązkowe we wszystkich naszych jednostkach biznesowych. Stosujemy podejście LEAN w zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych, aby zmniejszyć ilość odpadów, na przykład związanych z energią, materiałami i wodą. Dbamy także o maksymalizację wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w naszych produktach, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na materiały pierwotne.

Odpowiedzialność

Chcemy być postrzegani jako odpowiedzialny, długoterminowy partner dla naszych klientów, dostawców i innych stron zainteresowanych. Nieustannie skupiamy się na kwestiach socjalnych i środowiskowych razem z naszymi pracownikami i partnerami. Chcemy rozwijać naszą działalność i ludzi w sposób zrównoważony, który przyniesie korzyści społeczeństwu i środowisku w perspektywie długoterminowej.

Będziemy szukać partnerów, którzy będą przestrzegać tych samych standardów etycznych i wartości, co my.

 

Pliki do pobrania

Zasady CSR STARCO

Przeciwdziałanie korupcji przez STARCO

Stanowisko STARCO wobec współczesnego niewolnictwa